Sterker door respect, gelijkheid en culturele verbinding

Stichting Multicultureel Netwerk Defensie (MND) is ontstaan uit het Platform Allochtonen Krijgsmacht (PAK), opgericht om de betrokkenheid en communicatie van etnisch-culturele minderheden binnen Defensie te bevorderen. Wij zetten ons in voor een inclusieve en veilige werkomgeving, waar diversiteit wordt gewaardeerd en iedereen gelijkwaardige kansen krijgt. Met onze expertise en betrokkenheid versterken we Defensie en ondersteunen multiculturele medewerkers.

Veilig en vertrouwd

Wij creëren een werkomgeving waar diversiteit wordt omarmd en iedereen zich gewaardeerd voelt, ongeacht culturele achtergrond.

Netwerk en verbinding

MND verbindt mensen en initiatieven binnen en buiten Defensie, waardoor een sterk netwerk ontstaat dat diversiteit en inclusie bevordert.

Verandering en Innovatie

Wij streven naar voortdurende verbetering van beleidsregels en de houding ten opzichte van multiculturaliteit binnen Defensie

Missie

Diversiteit als kracht

Bij Stichting Multicultureel Netwerk Defensie (MND) zijn wij de stem van de multiculturele gemeenschap binnen Defensie. Wij signaleren, analyseren en adviseren om de organisatie toekomstbestendig te maken, met kennis en multiculturaliteit als onze kracht. Dit doen wij onafhankelijk, zowel gevraagd als ongevraagd, door actief deel te nemen aan gesprekken en beslissingen.

Ons doel is om Defensie inclusiever en veiliger te maken voor iedereen. We werken vanuit een open, positieve en constructieve houding om gelijkwaardige kansen en waardering voor diversiteit te bevorderen.

Visie

Eenheid in verschil

Onze visie is een Defensie waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt, ongeacht culturele achtergrond. In deze inclusieve werkomgeving krijgen multiculturele collega's gelijkwaardige kansen en mogelijkheden op basis van gelijkwaardigheid. Hun persoonlijke achtergronden, talenten en netwerken versterken zowel hun eigen ontwikkeling als die van Defensie.

MND streeft ernaar een volwaardig gesprekspartner en adviseur te zijn voor beleidsmakers binnen Defensie. Wij willen actief betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen en beleidsontwikkelingen, en streven naar wederzijds respect, gelijkwaardige kansen en inclusie voor iedereen binnen de organisatie.

Doelstelling 1

Positie verbeteren

We streven naar volledige acceptatie en waardering van sociaal-culturele verschillen binnen het Ministerie van Defensie, zodat iedereen zich thuis voelt en gelijkwaardige kansen krijgt.

Doelstelling 2

Empowerment

We ondersteunen medewerkers met een bi-culturele achtergrond, zodat zij hun gevoelens, behoeften, gedrag en identiteit beter kunnen vormgeven en zo hun volledige potentieel kunnen bereiken binnen de organisatie.

Strategieën

Hoe brengen we verandering?

Ontdek onze strategieën om een inclusieve en veilige werkomgeving binnen Defensie te creëren. We zetten ons in voor gelijkwaardige kansen, waardering van diversiteit en empowerment van multiculturele medewerkers.

Agenderen

We brengen actuele kwesties op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I) onder de aandacht bij beleidsmakers. MND signaleert knelpunten en uitdagingen voor multiculturele medewerkers en plaatst deze in een bredere context.

Informeren

We informeren onze achterban over D&I-onderwerpen en laten ons informeren door hun suggesties en concrete oplossingen. Zo houden we iedereen op de hoogte en betrekken we alle betrokkenen bij onze missie.

Ondersteunen

We bieden ondersteuning aan medewerkers die door hun multiculturele achtergrond tegen discriminatie of specifieke belemmeringen aanlopen. MND biedt coaching, doorverwijzing en opvang om hen te helpen obstakels te overwinnen.

Veranderen

We werken aan het veranderen van regelgeving en beleid binnen Defensie om een inclusieve cultuur te bevorderen. Daarnaast richten we ons op het verbeteren van attitudes ten opzichte van multiculturele medewerkers.

Verbinden

We stimuleren samenhang en solidariteit door verbindingen te leggen tussen D&I-initiatieven binnen en buiten Defensie. Samenwerking met partners versterkt onze gezamenlijke inspanningen voor inclusie.

Versterken

We ondersteunen initiatieven en individuen die bijdragen aan de integratie en acceptatie van multiculturele medewerkers. Stichting Multicultureel Netwerk Defensie (MND) biedt coaching, begeleiding en verbindingen binnen ons netwerk.

Word een vertegenwoordiger

Wij vormen de stem van culturele diversiteit

Stichting Multicultureel Netwerk Defensie (MND) is een solide en toegankelijke organisatie met een groot netwerk en aantoonbare successen. Hierdoor kunnen we mensen met een biculturele achtergrond effectief vertegenwoordigen binnen Defensie. MND fungeert als point of contact (POC) voor biculturele medewerkers die niet beschikken over de noodzakelijke ingangen, en behartigen hun belangen door onze sterke netwerken en bewezen expertise in diversiteit en inclusie te benutten.

Samen sterker

Een netwerk voor alle krijgsmachtdelen

Het Multicultureel Netwerk Defensie (MND) staat klaar voor alle leden van de Nederlandse krijgsmacht. Of je nu bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee dient, bij MND vind je een gemeenschap die diversiteit omarmt en jouw stem vertegenwoordigt.

Waar houden wij ons mee bezig?

Personeelswerving

We werven personeel via netwerken van zowel onze eigen multiculturele medewerkers als die van buiten de organisatie.

Training voor managers

We verzorgen trainingen voor managers, zodat zij de kwaliteiten van cultureel divers personeel herkennen en effectief kunnen inzetten (inclusief leiderschapstraining).

Training voor medewerkers

We bieden trainingen aan medewerkers, zodat zij inzicht krijgen in de kwaliteiten van collega's met verschillende achtergronden en hun samenwerking kunnen verbeteren.

Cultuurbewustzijn vergroten

We voorzien professionals van trainingen en voorlichting op het gebied van cultuursensitiviteit en intersectionaliteit.

Promotie via social media

We promoten MND via sociale media om onze naamsbekendheid te vergroten en het bewustzijn over onze missie te verspreiden.

Organisatie van netwerkbijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten om de samenwerking tussen interculturele initiatieven te versterken en allianties aan te gaan met samenwerkingspartners binnen en buiten Defensie.

Samenwerking met partners

We vormen en onderhouden samenwerkingsverbanden met partners en organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie.

Deelname aan panels en bijeenkomsten

We nemen deel aan panels tijdens symposia, conferenties en andere netwerkbijeenkomsten om onze expertise te delen en ons netwerk uit te breiden.

Conferentieplanning

We organiseren congressen en bijeenkomsten om ons eigen netwerk te vergroten en expertise te delen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Politieke en bestuurlijke invloed

We beïnvloeden politieke en bestuurlijke besluitvorming op verschillende niveaus, waaronder de Minister en haar vertegenwoordigers, en overheden zoals de ABC-eilanden.

Ondersteuning van medewerkers

We bieden ondersteuning aan medewerkers met een multiculturele achtergrond die discriminatie ervaren of specifieke belemmeringen ondervinden.

Empowerment

We streven naar volledige acceptatie van diversiteit en bevorderen de empowerment van multiculturele medewerkers binnen Defensie