Onze geschiedenis

De oorsprong van de stichting Multicultureel Netwerk Defensie (MND) ligt in het “Platform Allochtonen Krijgsmacht (PAK)”. Het PAK stelde zich tot doel onderling de communicatie te bevorderen, de betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden bij de krijgsmacht te vergroten, etnisch-culturele contactpersonen aan te stellen en ook buiten Defensie contacten te bevorderen. Diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een vernieuwde organisatie: het Multicultureel Netwerk Defensie, het MND.

Onze missie

Wij zijn de stem van de biculturele gemeenschap en laten deze horen binnen Defensie. Met, voor en door de collega’s binnen Defensie en in ons netwerk kunnen wij signaleren, analyseren en adviseren om de organisatie toekomstbestendig te maken op alle gebieden. Om dat te bereiken gebruiken wij kennis en biculturaliteit als onze kracht. Dit doen wij onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, door op gelijkwaardig niveau aan de juiste tafels aan te sluiten en altijd vanuit een open, positieve en constructieve houding.

Onze visie

Defensie dient een veilige organisatie te zijn voor eenieder. In deze veilige omgeving hebben biculturele collega’s dezelfde kansen en mogelijkheden op basis van gelijkwaardigheid. Daarnaast kunnen zij hun persoonlijke achtergrond, talenten, netwerken en ervaringen inzetten om Defensie te versterken en hun eigen ontwikkeling te stimuleren.

MND heeft de ambitie om op het gebied van biculturaliteit een volwaardig gesprekspartner en adviseur te zijn voor de beslissers van de Defensieorganisatie. Het MND wil betrokken worden en onderdeel zijn van de besluitvormingsprocessen en beleidsontwikkelingen. Het MND staat voor wederzijds respect, gelijke kansen, zonder enige uitsluiting, voor iedereen. Wij vertrouwen en bouwen op ons netwerk waarin wij elkaar begeleiden en ontwikkelen om te groeien naar een professioneel multicultureel netwerk van en voor de mensen binnen de Defensie organisatie.

Daarmee beschermen wij wat ons dierbaar is.

Doelstellingen

Het MND onderkent 2 doelstellingen binnen het Ministerie van Defensie

 1. De verbetering van de positie van medewerkers met een biculturele achtergrond binnen het Ministerie van Defensie, met als doel volledige acceptatie van (sociaal culturele) verschillen binnen het Ministerie van Defensie.
 2. De bevordering van de empowerment van medewerkers met een biculturele achtergrond binnen het Ministerie van Defensie, door medewerkers met een bi-culture achtergrond te ondersteunen, zodat zij hun gevoelens, specifieke behoeften, gedrag en/of identiteit beter vorm kunnen geven.

Strategieën

Om haar doelstellingen te behalen hanteert het MND de volgende strategieën

 

Agenderen

Het MND agendeert actuele kwesties op het gebied van D&I, bij de Minister of haar vertegenwoordigers. Stichting MND signaleert daarbij de knelpunten en uitdagingen voor mensen met een biculturele achtergrond, analyseert en plaatst deze in een bredere context.

Informeren

Het MND informeert en laat zich informeren door haar achterban over D&I onderwerpen, suggesties voor beleid en concrete oplossingen.

Ondersteunen

Mensen die vanwege hun biculturele achtergrond worden gediscrimineerd of tegen specifieke belemmeringen aanlopen hebben behoefte aan (doorverwijzing naar) ondersteuning en opvang. Deze groep mensen doet regelmatig een beroep op de ondersteuning van het MND.

Veranderen

Het MND brengt verandering tot stand in regelgeving en beleid. Maar richt zich ook op verandering van een negatieve houding ten aanzien van mensen met een biculturele achtergrond binnen het Ministerie van Defensie.

Verbinden

Door verbinding te initièˆren of te bevorderen stimuleert het MND de samenhang en solidariteit van D&I-initiatieven van zowel binnen het Ministerie van Defensie als daarbuiten.

Versterken

Het MND ondersteunt initiatieven en defensieonderdelen (en soms personen) die zich richten op specifieke doelen of doelgroepen binnen de achterban en die een eigen bijdrage leveren aan de verdere integratie en acceptatie. Het kan hier gaan om langlopende, bestendige initiatieven binnen het Ministerie van Defensie, of om individuele vertegenwoordigers die zijnopgestaan vanuit een defensieonderdeel. MND ondersteunt deze personen en initiatieven door coaching en begeleiding en door verbindingen te leggen binnen het netwerk.

Vertegenwoordigen

Het MND is een solide en toegankelijk organisatie en heeft daarbij een groot netwerk. Daarnaast heeft het MND aantoonbaar successen geboekt. Daarom is het MND in staat om de mensen met een biculturele achtergrond te vertegenwoordigen. Het MND fungeert daarbij als point of contact (POC) voor mensen met een bi-culturele achtergrond die niet beschikken over de noodzakelijke ingangen.

Taken & Activiteiten

 • De werving van personeel via netwerken van de eigen (bi-culturele) medewerkers;
 • De werving van personeel via netwerken van (bi-culturele) medewerkers van buiten de organisatie;
 • De werving van personeel via (gespecialiseerde) werving- en selectiebureaus;
 • De training voor managers zodat zij de kwaliteiten van cultureel divers personeel herkennen en goed weten in te zetten. Dit wordt ook wel inclusief leidinggeven genoemd;
 • De training voor medewerkers zodat zij inzicht hebben in de kwaliteiten van collega’s met een andere achtergrond dan zijzelf. Zo kunnen zij hun samenwerking verbeteren;
 • De voorlichting van en de training voor professionals op het gebied van cultuursensitiviteit en intersectionaliteit;
 • De promotie van het MND via social media, om zo naamsbekendheid te krijgen;
 • De organisatie van netwerkbijeenkomsten om de samenwerking tussen interculturele initiatieven, zowel binnen als buiten het Ministerie van Defensie, te versterken en allianties aan te gaan met onze samenwerkingspartners;
 • De samenwerkingsverbanden aangaan en onderhouden met partners en organisaties op het gebied van D&I;
 • De deelname aan panels tijdens symposia, conferenties en andere netwerkbijeenkomsten;
 • De organisatie van congressen en bijeenkomsten om het eigen netwerk te vergroten en de expertise te delen;
 • De beïnvloeding van politieke en bestuurlijk niveau (bijvoorbeeld de Minister/of haar vertegenwoordigers en overheden/ABC-eilanden).

Vacatures

Kijk op de pagina bestuur voor onze huidige vacatures in het bestuur, wij zijn altijd opzoek naar vertegenwoordigers voor de stichting!

Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht